Скарга в прокуратуру зразок

Содержание

6.2. Розгляд заяв і скарг в органах прокуратури України

Скарга в прокуратуру зразок
130

Відповідальність за своєчасний і якісний розгляд звернень покладається на керівників прокуратури. При встановленні фактів несумлінного ставлення до перевірок звернень працівники прокуратури несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України.

Порядок роботи зі зверненнями чітко регламентовано Інструкцією, яка передбачає всі стадії проходження звернень в органах прокуратури: від реєстрації до винесення рішення та реалізації заходів відновлення порушених прав громадян.

За зареєстрованим зверненням прокурор зобов'язаний прийняти одне з таких рішень:

прийняти звернення до розгляду; передати звернення до підпорядкованої прокуратури для вирішення;

– долучити звернення до раніше отриманої скарги або до матеріалів кримінальної справи для вирішення по суті;

– направити звернення до іншого відомства. Звернення направляються за належністю в 5-денний термін з повідомленням про це заявника.

Умовами прийняття звернення до провадження в органах прокуратури є:

підвідомчість розгляду таких звернень у прокуратурі; відповідність звернення вимогам, які встановлені Законом України “Про звернення громадян”.

У зверненні вказуються прізвище, місце проживання, а також ставиться підпис автора.

Заява, скарга, пропозиція без зазначення цих даних, а також без підпису автора визнаються анонімними й розгляду не підлягають. Анонімні звернення, які містять інформацію про підготовлені або вчинені злочини, на­правляються в правоохоронні органи за належністю.

Якщо приймається рішення про ві

дмову в задоволенні вимог, то авторові про це повідомляється в письмовій формі. Відповідь має бути зрозумілою та вмотивованою.

Приймати рішення та давати відповіді про відхилення звернень мають право:

у міських, районних і прирівняних до них прокура­турах – лише прокурори та їх заступники;

– у Генеральній прокуратурі України, прокуратурі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військових прокуратурах регіонів та Військово-морських сил – прокурори та їх заступники, начальники управлінь і відділів.

У випадку, коли вимоги заявника визнано обґрунтованими і звернення підлягає задоволенню, про це письмово повідомляється заявник із зазначенням заходів, ужитих на відновлення порушених прав. Відповіді про задоволення вимог заявників надаються працівником, який розглядав звернення, або іншою особою за вказівкою керівництва прокуратури.

Законодавством забороняється надсилати звернення для вирішення тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються. Про направлення звернен­ня до інших органів, на адресу підпорядкованих чи інших прокурорів обов'язково повідомляється заявникові.

Заяви та скарги про злочини, на дії органів дізнання та досудового слідства, на рішення та дії органів виконання покарань розглядаються й вирішуються відповідно до вимог кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства.

Звернення, які надходять до прокуратури, згідно з чинним законодавством вирішуються протягом 30 днів із дня надходження до прокуратури, а ті, що не потребують додаткової перевірки, – не пізніше 15 днів, якщо інший строк не встановлено законодавством. Запити народного депутата України вирішуються в 15-денний або інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради – у строк, установлений радою.

У 5-денний строк звернення направляються для розгляду за належністю в інші відомства чи для вирішення до підпорядкованої прокуратури з повідомлен­ням про це заявників.

Строки розгляду звернення обчислюються з наступного дня після реєстрації його в прокуратурі.

Звернення народного депутата України, депутата місцевої ради розглядається та вирішується протягом 10 днів. Строк розгляду депутатського запиту, звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати ЗО днів.

Під час розгляду звернення не допускається розголошення одержаних із нього відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охоро­няється законом, та іншої інформації, якщо це зачіпає права і законні інтереси громадян.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосу­ються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягає розголошенню його прізвища, місце проживання та роботи (ст.

10 Закону України “Про звернення громадян”).

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів прокуратури, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу; брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки та бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги.

Громадяни також мають право: надавати додаткові матеріали або наполягати на запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу, користуватися послугами захисника або організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це повноваження у встановленому законом порядку; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень установленого порядку розгляду звернень (ст. 18 Закону “Про звернення громадян”).

Органи прокуратури, їх керівники та посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

об'єктивно, усебічно та своєчасно перевіряти заяви й скарги;

на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;

відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини й умови, які сприяли порушенням;

забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;

уживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті обмеження його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;

особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, уживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати, інформувати населення про хід цієї роботи (ст. 19 Закон України “Про звернення громадян”).

До провадження в Генеральній прокуратурі України приймаються, як правило, заяви та скарги, які вже раніше розглядалися в підпорядкованих прокуратурах.

Відповідно в обласних і прирівняних до них прокуратурах розглядаються звернення, за якими вже прийнято рішення міськими, районними та прирівняними до них прокурорами.

Після прийняття рішення Генеральним прокурором України провадження за зверненнями в органах проку­ратури припиняється, про що повідомляється заявникові. У разі повідомлення заявником нових фактів і доводів, вони підлягають перевірці в порядку, установленому інструкцією.

Відповідно до ст. 12 Закону України “Про проку­ратуру” в органах прокуратури здійснюється особистий прийом громадян. В усіх прокуратурах на доступному для громадян місці вивішуються графіки прийому громадян, у тому числі й у прокуратурах вищого рівня.

У прокуратурах областей, міст, районів прийом громадян проводиться протягом усього робочого дня. Порядок прийому у вечірній час, вихідні та святкові дні встановлюється керівником відповідної прокуратури.

Крім цього, на видному місці має бути текст Закону України “Про звернення громадян”.

Порядок ведення особистого прийому громадян визначається керівником органу прокуратури. Особистий прийом керівництвом Генеральної прокуратури України здійснюється відповідно до затвердженого Генеральним прокурором України графіку. Генеральний прокурор України за попереднім записом приймає громадян за зверненнями, якщо в задоволенні їх раніше відмовлено його заступниками.

Керівники прокуратур здійснюють прийом громадян не рідше одного разу на тиждень. Реєстрація прийому ведеться за спеціальними картками або в книзі реєстрації звернень з особистого прийому, у якій зазначається також зміст відповіді. У кожній прокуратурі встановлюється скринька “Для скарг і заяв”, що розміщується в доступному для громадян місці.

Наказ Генпрокурора України № 5 від 9 квітня 2004 р. передбачає щорічний аналіз стану роботи зі зверненнями громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і заслуховування його результатів на засіданнях колегій та оперативних нарадах.

< Попередня   Наступна >

Источник: http://radnuk.info/pidrychnuku/490-naglyad/9525-62--------.html

Як правильно скласти заяву в прокуратуру?

Скарга в прокуратуру зразок

Ніхто не застрахований від ситуації, коли просто необхідно написати заяву в прокуратуру . Щоб не відмовлятися від цього заходу впливу і виключити можливість відхилення вашої скарги потрібно знати, як правильно скласти заяву. Залежно від причини, по якій ви збираєтеся скаржитися, існують певні правила, і їх обов’язково потрібно враховувати при написанні скарги.

Які функції виконує прокуратура?

Головне завдання прокуратури – це нагляд за виконанням законів існуючими відомствами, підприємствами, місцевими органами самоврядування і міністерствами. Тобто, в прокуратуру можна поскаржитися на будь-яку організацію, і ви повинні отримати обов’язкову підтримку. Крім цього, в прокуратурі:

 • розслідують кримінальні справи;
 • стежать за дотриманням законів;
 • виступають на захист прав і свобод громадян.

В Прокуратуру України, крім Генерального відомства входять:

 1. Спеціалізовані органи, що включають транспортна, природоохоронна, військова та інші прокуратури.
 2. Територіальні – районні, міські чи обласні відділення.
 3. Слідчий комітет, що займається розслідуванням всього, що сталося.

Основні правила складання скарги в прокуратуру

За правильно складеним заявою можна звернутися до юриста. Тому що невірно складений документ не приймуть до розгляду. Але якщо вирішили скласти заяву самостійно, то обов’язково вкажіть наступні пункти:

 1. У верхньому правому куті вам потрібно написати на чиє ім’я ви складаєте скаргу. Бажано знати ім’я прокурора і місце його служби. Далі, ви вказуєте від кого пишеться заява: своє прізвище, ім’я та по батькові і повністю адреса проживання і ваш телефон, за яким з вами можуть зв’язатися в будь-який час.
 2. Далі, ви ставите заголовок – «заява», і викладаєте з якого приводу ви звертаєтеся і суть своєї проблеми.
 3. До заяви, якщо є, ви можете докласти зібрані докази, фотоматеріали, розписки або чеки. Внизу заяви бажано скласти список матеріалів, що додаються.
 4. В кінці ставите дату, підпис і своє прізвище.

Заява складайте в двох примірниках, здайте самостійно в канцелярію прокуратури і попросіть завізувати ваш екземпляр. Ви можете також відправити його рекомендованим листом з повідомленням. Скаргу розглянуть протягом 30 робочих днів, і за вказаною адресою вам надішлють відповідь.

Як повинна виглядати скарга на ЖКГ?

Звернення за сприянням в прокуратуру через проблеми з керуючими ЖКГ і невиконанням ними своїх обов’язків можна назвати одним з найбільш дієвих методів вирішення протистояння між мешканцями та комунальними службами. Але не варто через розбитий в під’їзді скло або поточної в підвалі води відразу йти в прокуратуру.

Для початку спробуйте вирішити проблему, звернувшись в комунальну організацію. Викладіть усно уповноваженій особі про ваші претензії. Заходи не були прийняті, тоді складіть заяву на ім’я керівника голову ЖКГ, в якому викласти письмово проблему.

Не забудьте вказати дату звернення, підпис, прізвище, ім’я, по батькові. Скаргу в двох примірниках зареєструйте в ЖКГ, і один повинен залишитися у вас. Надалі, якщо комунальники не відреагують на ваше звернення, написану заяву стане доказом, яке ви зможете прикласти до пакету документів, які подаються до прокуратури.

У заяві в прокуратуру чітко вкажіть причину, через яку ви зверталися в службу ЖКГ. Крім цього, вказуйте всі терміни і конкретно заходи, які ви просите прийняти по відношенню до комунальної службі. До заяви додайте фотоматеріали та копію звернення до служби ЖКГ.

Як правильно написати скаргу на роботодавця в прокуратуру?

На сьогоднішній день скарга в прокуратуру на роботодавця – це найбільш затребувана міра проти керівників приватних підприємств.

 Скарги пишуть через невиплаченої заробітної плати, за утримання декретних грошей або недотримання безпечних умов праці.

 Заява краще писати в відділення прокуратури того муніципалітету або району, де зареєстрована фірма або підприємство. Скаргу складіть у двох примірниках, і один обов’язково залиште у себе.

Але крім заяви в прокуратуру, заручитися підтримкою двох і більше свідків, які згодні підтвердити все, що ви виклали в скарзі. Не забудьте вказати ім’я заявника, описати суть проблеми, заходи, які ви просите прийняти і поставити підпис і дату.

Як поскаржитися на шахраїв?

Якщо ви постраждали від дії шахраїв, то сміливо звертайтеся за допомогою до прокуратури, де на злочинця заведуть кримінальну справу. Для відкриття кримінальної діловодства досить усного звернення. Ваші свідчення запротоколює, і вам потрібно буде тільки підписати протокол.

Але можна звернутися письмово і скласти заяву, відповідно до встановлених норм, із зазначенням своїх особистих і контактних даних, і точним описом шахрайських дій.

 1. Правові акти порушення, яких спричинило злочин.
 2. Зберегти правильний стиль викладу фактів.
 3. Описати все, що відбулося з урахуванням ділової стилістики.

Відповідь на ваше заяву повинна бути готова на протязі 10 робочих днів.

Коли прокуратура порушує кримінальну справу?

 Відкриття кримінальної справи прокуратурою – це перша стадія судового діловодства, в процесі якого встановлюється факт вчиненого злочину. Причинами порушення кримінальної справи можуть бути:

 1. Явка з повинною, людини, яка впевнена в чиненні злочину.
 2. Резонансні повідомлення в засобах масової інформації.
 3. Заява, в якому повідомляється про злочин, що трапився.

Заява про злочин, що трапився може написати потерпілий, інший учасник або свідок. При зверненні в прокуратуру вам повинні надати встановлену форму заяви для порушення кримінальної справи, де ви вкажіть свої особисті дані, розмір збитку, і опишіть все, що сталося.

Після цього, заява приймається, реєструється і готується протокол, в який заноситься все, що ви усно розповіли. Потім всі зібрані відомості передаються до слідчого відділу. Після оцінки того, що сталося, приймається рішення про порушення кримінальної справи.

Через що можуть відмовити в розгляді скарги?

Після того як ваше заяву прийняли, протягом місяця вам обов’язково повинно прийти повідомлення про заходи по вашому зверненню. Скаргу можуть відправити на розгляд до іншого відомства. Про всі дії по справі вас зобов’язані повідомити.

Але іноді заяву можуть відхилити. Щоб не отримати відмови, необхідно виключити із заяви:

 1. Нецензурну лексику.
 2. Нескладні і недостовірні факти.
 3. Нерозбірливий почерк.
 4. Відсутність особистих даних. Анонімні заяви прокуратура не розглядає.

Майте на увазі, що якщо ви або хтось ще відправляв схожу заяву, повторна схожа скарга відхиляється. Подумайте про те, щоб перед складанням звернення порадитися з фахівцями з юридичної консультації, або постаратися сходити в прокуратуру і проконсультуватися там.

Труднощі і особиста непоінформованість не повинні перешкоджати захисту своїх прав і встановлення справедливості. Юристи допоможуть вам заповнити недолік знань, і правильно підготувати заяву. І не потрібно боятися звертатися в юридичні контори. Складання правильного заяви в прокуратуру не обійдеться вам у велику суму грошей.

Зразок заяви в прокуратуру

Источник: https://zrazok.info/zayavi/11-yak-pravilno-sklasti-zayavu-v-prokuraturu.html

Звернення до органів прокуратури (зразок скарги)

Скарга в прокуратуру зразок

Дієвим способом захиступорушених прав громадян є звернення до органів прокуратури.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» в органах прокуратурирозглядаються звернення, заяви і скарги про порушення прав громадян таюридичних осіб, окрім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Зверненняможе бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чиписьмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідноїпрокуратури особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваженняоформлені відповідно до вимог чинного законодавства, наприклад довіреністю (ст.

5 Закону України «Про звернення громадян», ст. 44 КПК України тощо). Узверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживаннягромадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заявичи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення має бути підписане заявником(колективне – усіма заявниками) із зазначенням дати.

Зверненняадресується прокурору відповідного рівня.

Узверненні викладається суть ситуації, що стала приводом для звернення. Текстзаяви, за можливістю, необхідно складати з невеликих пропозицій, описуватитільки ті факти, що мають значення. У заяві варто уникати двозначних висловів,крім того, не слід посилатися на інформацію чи факти, в існуванні яких невпевнені або на ті обставини, які не можете підтвердити.

Утексті документа необхідно чітко сформулювати прохання до прокурора щодовживання відповідних заходів, спрямованих на припинення порушення прав,відновлення у правах, порушенні кримінальної справи тощо (залежно від підставзвернення до органів прокуратури та конкретної ситуації).

Занаявності документів, що підтверджують викладену інформацію у зверненні,необхідно зазначати їх повний перелік з вказівкою на кількість аркушів, з якихвони складаються. Обов'язково потрібно вказати, в якому вигляді надаєте вказанідокументи – в оригіналах чи копіях.

Післяцього необхідно підписати заяву, вказати поруч з підписом своє прізвище таініціали, поставити дату.

Складений документ можна подати особисто,зареєструвавши його в канцелярії, або ж надслати рекомендованим листом зповідомленням.

Звернення громадян розглядаються органами прокуратури протягом ЗО днів від днянадходження, а ті, що не потребують додаткового вивчення і перевірки, – недовше 15 днів.

Строкрозгляду та вирішення звернення вираховується від дня реєстрації звернення впрокуратурі.

Закінченням строку розгляду та вирішеннязвернень вважається дата надання письмової відповіді. Для задоволених зверненьстрок вирішення закінчується датою внесення документа, прокурорськогореагування та надання відповіді автору звернення.

У разі виявлення порушень закону (зокрема, за результатом розгляду скаргигромадянина) прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:• опротестувати акти органів державної влади та місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій, а також рішення і дії посадових осіб;• вносити подання або протест на рішення місцевих рад залежно від характерупорушень;• порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарнепровадження або провадження про адміністративне правопорушення;• давати приписи про усунення очевидних порушень закону;• вносити подання до органів державної влади та місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій і посадовим особам про усунення порушеньзакону та умов, що їм сприяли;• звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян,держави, а також підприємств та інших юридичних осіб (стаття 20 Закону України«Про прокуратуру»).
ЗВЕРНІТЬУВАГУ!

Зверненняможе бути залишене без розгляду і вирішення у разі, якщо:
– воно не містить даних пропрізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство(анонімне звернення);
– у зверненні не викладеносуті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняттяобґрунтованого рішення, чи його зміст позбавлений будь-якого логічногозавершення;
– звернення надійшло відособи, визнаної недієздатною;
– воно подано в інтересахіншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення;
– прийнято рішення проприпинення розгляду.

Рішення про залишення без розгляду звернення приймається начальникомсамостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури України,прокурором області або його заступником, міським, районним, міжрайонним та прирівнянимдо них прокурором за рапортом виконавця або воно повертається заявникові звідповідним роз'ясненням (відповідно до Інструкції про порядок розгляду івирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України,затвердженого Наказом Генерального прокурора України 21.06.2011 № 9гн).

ПрокуроруДарницького району м. Києва

____________________________________________(Прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________

(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

СКАРГА

на неправомірну бездіяльність

посадових осіб____________________________районної державної адміністрації

«___ »________ _______ р. я направив скаргу (вказати про що) голові Дарницькоїрайонної державної адміністрації. З моменту отримання моєї скарги врайдержадміністрації пройшло вже днів, але порушуючи ст.

20 Закону України «Прозвернення громадян» мені до цього часу не було надано письмової відповіді увстановлений законодавством термін.

На підставі вищевикладеного і керуючисьЗаконами України «Про прокуратуру», «Про інформацію», «Про захист правспоживачів», «Про звернення громадян»,

ПРОШУ:1) провести відповідну перевірку за зазначеним фактом порушення законодавстваУкраїни, вжити заходів прокурорського реагування і притягнути винних у порушеннічинного законодавства до відповідальності;

2) про розгляд моєї скарги повідомити мене письмово у встановлений закономтермін.

Додатки:
1. Копія скарги від _____________ – 2 арк.

Дата”___ ” __________   2____ р.                                                 Підпис ______      (ПІБ)______________

ПрокуроруДарницького району м. Києва

____________________________________________(Прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________________

(ПІБ заявника, адреса місця проживання, телефон)

СКАРГА

на дії слідчого

Слідчим Дарницького РУ ГУ МВС України в місті Києві ____________________________ проводиться досудове слідство у кримінальнійсправі №  _______________ за фактом викрадення автомобіля « ___________________ » (державний номер ___________________ ).

Слідчий ___________________________ , затягує досудове слідство і не вживаєпередбачених законодавством заходів для розслідування кримінальної справи.

https://www.youtube.com/watch?v=8oYpvn1WCRc

Користуючисьнаданим ст. 25, ч. З ст. 49, ст. 234 Кримінально-процесуального Кодексу Україниправом на оскарження дії чи бездіяльності слідчого прокуророві, прошуперевірити хід досудового слідства в кримінальній справі №_______________________________ і вжити заходів прокурорського реагування.

Дата “___ ” __________   2____ р.                                                 Підпис______       (ПІБ)______________

http://avto-city.com.ua/jurisprudence/1302-zvernenia-do-organiv-prokuratur

“,”author”:”Опубліковано Сергій Філіпенко”,”date_published”:”2020-12-08T21:52:00.000Z”,”lead_image_url”:”https://2.bp.blogspot.com/-o4Kd1cDAwfA/WGX1ia9carI/AAAAAAAA6zw/gP_9Irg_fkwPp1qXC1h3GjxqCQVBHl7JgCLcB/w1200-h630-p-k-no-nu/1.jpg”,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://pravogromady.blogspot.com/2016/12/blog-post_93.html”,”domain”:”pravogromady.blogspot.com”,”excerpt”:”Дієвим способом захисту порушених прав громадян є звернення до органів прокуратури. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокурат…”,”word_count”:884,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://pravogromady.blogspot.com/2016/12/blog-post_93.html

Як написати скаргу в прокуратуру?

Скарга в прокуратуру зразок

Перед тим як написати скаргу в прокуратуру, слід знати, що якщо в зверненні містяться питання, які можуть бути вирішені іншими органами влади, наприклад, житловими інспекціями, Росспоживнаглядом, адміністраціями муніципальних утворень і т.д.

, то скаргу не буде розглянуто прокурором, а перенаправлено в компетентний орган влади.

До виключної компетенції органів прокуратури належить розгляд заяв про порушення законодавства з боку органів і посадових осіб публічної влади, зокрема контролюючих органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Оскільки прокуратура являє собою єдину систему, то напрямок звернення можливо в будь-яку з прокуратур незалежно від принципу територіальності і підвідомчості. Таким чином, скарга може бути подана в будь найближчий підрозділ Прокуратури РФ – документ буде перенаправлений адресату з одночасним повідомленням про це заявника.

Текст скарги

Направлення звернення до органів прокуратури чинним законодавством не формалізовано, тобто будь-яких норм, що встановлюють єдину форму документа, як, наприклад, при подачі заяв до органів Росреестра, в правовій системі Росії немає. У той же час існують певні вимоги, дотримання яких необхідно для прийняття органами прокуратури звернення до розгляду та напрямку відповіді заявнику. До таких вимог належать:

 1. Характер направляється звернення: скарга, заява, звернення. Це обумовлено тим, що порядок направлення звернень різного характеру та їх розгляд регулюються різними нормативними правовими актами в залежності від містяться у зверненні вимог.
 2. Можливість прочитання звернення. Текст повинен бути розбірливий, можливий до прочитання.
 3. Вказівка в обігу ідентифікаційних ознак заявника, в тому числі контактів для направлення відповіді на звернення.
 4. Опис суті проблеми і вказівка на те, що ж ви в кінцевому рахунку хочете від органів прокуратури. Прохальна частина заяви дуже важлива, оскільки від цього може залежати як характер оскарження відповіді прокуратури, так і можливість на підставі звернення захистити інтереси заявника в судовому порядку.

Тут необхідно пояснити, що відповідно до закону прокурор, у разі відсутності у заявника можливості самостійно захистити свої права в суді, може подати позов до суду тільки при наявності прямого письмового прохання заявника.

Слід пам'ятати, що відповідно до інструкції про порядок розгляду звернень громадян органами прокуратури звернення, які містять образи, елементи втручання в діяльність прокуратури, або зміст яких недостатньо для проведення перевірки, до розгляду прийняті не будуть.

До зверненнями потрібно докладати якомога більш повний пакет документів, що свідчать про порушення прав і законних інтересів. Так, перед тим як подати скаргу в прокуратуру на керуючу компанію, необхідно зібрати підтверджують факт порушення паперу: квитанції, копії актів заміру температури, фотографії тощо Зазначені документи нададуть істотну допомогу в проведенні прокурорської перевірки.

Скарги на дії співробітників державних органів і відомств

У разі направлення в прокуратуру звернення про незаконні, з точки зору заявника, діях і рішеннях органів та посадових осіб органів поліції, УФСКН, МНС тощо, слід керуватися вимогами кримінально-процесуального кодексу РФ.

Так, при оскарженні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або про порушення кримінальної справи необхідно вказувати посадова особа, що винесла постанову, а також реквізити самої постанови:

 • дату і номер, за яким зареєстровано в КУСП повідомлення про злочин,
 • дату винесення постанови,
 • для постанови про порушення кримінальної справи – номер справи та дату її порушення.

Для прискорення процедури розгляду звернення рекомендується докладати до своєї скарги копію оскаржуваного рішення.

При оскарженні в прокуратуру дій посадових осіб органів попереднього розслідування при проведенні окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів необхідно максимально точно вказувати час вчинення дій, посадова особа, інші обставини, при яких було допущено порушення прав та інтересів заявника.

Спосіб направлення скарги

Спосіб направлення звернення в прокуратуру особливого значення не має. Як правило, існує 3 способи направлення скарги в прокуратуру:

 • в письмовому вигляді, шляхом надсилання скарги поштою або ж при особистому візиті в підрозділ Прокуратури РФ;
 • усно, в рамках особистого прийому співробітника прокуратури.

У кожному разі з усіх питань, викладених у скарзі, буде дана відповідь і вжиті відповідні заходи.

Слід пам'ятати: для того щоб написати скаргу в прокуратуру, зразок не потрібно, достатньо чітко і ясно викласти наявну проблему і сформулювати мету звернення – прохання до прокурора.

category Інша / Юриспруденція

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Чим відрізняється протокол від постанови

Державні органи в силу своєї компетенції можуть виносити різні процесуальні рішення. Протоколи та постанови є одними з найпоширеніших документів. Їх виносить і міліція, і прокуратура, і суд, і ГИБДД, а також інші державні органи. При цьому поняття…

Чим відрізняється скарга від заяви

Конфлікти неминуче виникають у процесі взаємодії суб'єктів правовідносин, а скарги і заяви вважаються цивілізованими методами їх вирішення. Звичайно, назва документа відіграє другорядну роль, і все ж, чи є відмінності між зазначеними категоріями? Як…

Як розлучитися, якщо є дитина?

Офіційно шлюб припиняє своє існування після розлучення. Розірвання його може бути здійснено через будь-який часовий проміжок після ув'язнення, обопільна згода подружжя при цьому не є обов'язковою умовою для припинення шлюбу. Відповідь на питання, як…

Чим відрізняється підвідомчість від підсудності

Часом навіть фахівцям у галузі юриспруденції буває важко розмежувати між собою ті чи інші поняття. Це повною мірою стосується підвідомчості («відомство») і підсудності («суд»). При подачі заяв і скарг в загальні та спеціальні судові органи, дуже…

Чим відрізняється дізнавач від слідчого

Не тільки люди, далекі від права, але навіть молоді юристи часто плутають слідчих і дізнавачів. Але ж навіть на етапі подання заяви в правоохоронні органи дуже важливо правильно визначитися з підслідністю, щоб прискорити процес. У загальному…

Як написати клопотання в суд? Особи, що у судових розглядах, можуть захищати свої інтереси різними способами, наприклад, за допомогою подачі клопотання. Це дозволяє і Цивільний, і Арбітражний кодекс. При цьому причини подачі клопотання можуть бути самими різними: відвід судді,…
Порядок оскарження рішення медико-соціальної експертизи.

Якщо відмовили у присвоєнні інвалідності дитині, куди звертатися! Сніткіна Ірина ГригорівнаЗдрастуйте, Ірина Григорівна.Законодавством Російської Федерації затверджені основні критерії, які враховуються при проведенні медико-соціальної експертизи…

Допомога на дитину до 1,5 років при прописку в іншому місті

які документи потрібні для оформлення допомоги до1,5лет якщо я прописана в іншому місті фомаЗдравствуйте! У вашому випадку можна піти різними шляхами. Наприклад:- зробити тимчасову реєстрацію в тому місті, де ви зараз проживаєте разом з дитиною, і,…

Допомога на дитину старше 1,5 років

Дитячу допомогу на дитину старше 1,5 років платять тільки тим, у кого дохід менше прожиткового мінімуму або всім? лариса Раніше право на отримання допомоги було надано практично кожної сім'ї, незалежно від її доходів. На сьогоднішній день ситуація…

Відрядження військовослужбовця, що має дитину-інваліда

Чи має право командир військової частини відправляти у відрядження військовослужбовця має на утриманні дитини інваліда дитинства? Ізтляев МуратВідрядження – поняття, відоме практично кожному військовослужбовцю, який проходить військову службу за…

Відмова у видачі посвідчення приватного охоронця.

Здраствуйте! Чи можуть мені відмовити у видачі посвідчення частого охоронця так як у мене є адміністративні правопорушення. Ігор ОлександровичПосвідчення приватного охоронця можна отримати в органі внутрішніх справ або за місцем його постійної…

Служба в правоохоронних органах росії

Здравствуйте! Я закінчую інститут. Спеціалізація “Історія, право”. Чи зможу я з такою освітою піти працювати в поліцію або прокуратуру? Заздалегідь дякую. КатеринаЗдрастуйте, Катерина!Згідно ст. 43 Федерального закону від 07.02.2011 N 3-ФЗ “Про…

Посвідчення приватного охоронця для держслужбовця рф

Чи може держслужбовець РФ, отримати посвідчення приватного охоронця? ДмитроНе має права претендувати на придбання правового статусу приватного охоронця особи:1. не є громадянами Російської Федерації;2. не досягли вісімнадцяти років;3. визнані…

Як поміняти паспорт, маючи тимчасову реєстрацію Чи не давно розписався зі своєю дівчиною, вона взяла моє прізвище, тепер потрібна заміна всіх документів, наперво паспорт. Але у неї немає постійної реєстрації (взагалі немає), є тільки тимчасова! Куди звертатися? ЯківЗдрастуйте, Яков! Думаю, вашій…
Як влаштуватися в прокуратуру?

Прокурор – професія престижна і дуже відповідальна. Тим не менш, не варто сподіватися, що працювати вам буде легко, а заробітна плата відразу буде високою. Оклад прокурора в чому залежить від бюджету регіону та якості вашої праці. І вже зовсім…

yaksZrobiti.ru » Інша » Юриспруденція » Як написати скаргу в прокуратуру?

Источник: https://yakszrobiti.ru/insha/jurisprudencija/25426-jak-napisati-skargu-v-prokuraturu.html

Как правильно написать жалобу в прокуратуру?

Скарга в прокуратуру зразок

Бывают случаи, когда жалоба в прокуратуру остается единственной возможностью разобраться с допущенной в отношении вас несправедливостью и наказать виновных. Мы расскажем, как написать жалобу в прокуратуру так, чтобы не получить отказ, и приведем примеры правильно составленных заявлений.

Функции прокуратуры

Прокуратура – это государственная структура, которая осуществляет надзор за соблюдением законодательства и со стороны граждан, и со стороны предприятий, учреждений и организаций. В ее полномочия входят следующие функции:

 • надзор за действиями правоохранительных органов. Если во время задержания сотрудники полиции вас оскорбляли или избивали, вы можете обратиться в прокуратуру;
 • контроль соблюдения законов государственными органами всех уровней. Наблюдали нарушение избирательного законодательства, проинформировали о данном факте ЦИК, но не получили ответа? У вас есть право пожаловаться на ее бездействие в прокуратуру;
 • защита прав и свобод граждан. Вы можете написать в прокуратуру заявление на неправомочные действия работодателя, который не выплачивает зарплату, на теплосеть, которая не подает тепло в вашу квартиру и при этом не делает перерасчет, на мошенника, обманом выманившего деньги.

Прокуратура по закону обязана рассматривать все без исключения заявления и давать ответ на все жалобы. Однако, вам могут и отказать, поэтому важно знать, как написать жалобу в прокуратуру правильно.

Как составить жалобу в прокуратуру?

Жалоба в прокуратуру составляется в произвольной форме, жестких требований к ее содержанию и оформлению не существует. Однако, юристы советуют все-таки соблюдать ряд правил, которые исключат вероятность возврата заявления без рассмотрения.

1. Справа в верхнем углу укажите, кому адресована жалоба: прокурору города, района, области и т. д. Напишите его фамилию и инициалы, если эти данные вам известны.

2. Там же, чуть ниже, оставьте свои контактные данные: Ф.И.О., адрес регистрации и проживания, номер телефона, серию и номер паспорта, а также информацию, кем и когда он был выдан. Зачем это нужно? Во-первых, анонимные заявления прокуратура не рассматривает. Во-вторых, ее сотрудники должны знать, кому и куда направлять ответ по жалобе.

3. Саму жалобу можете не озаглавливать, на рассмотрение отсутствие заголовка не влияет.

4. Кратко и понятно изложите суть жалобы, указав, кем, когда и при каких обстоятельствах в отношении вас были предприняты неправомочные действия.

Нелишним будет указать статьи законов, которые, с вашей точки зрения, были нарушены. Это не является обязательным требованием, но придаст вес вашему обращению.

Поэтому, по возможности, проконсультируйтесь у адвоката или юриста — они помогут обосновать вашу жалобу с точки зрения законодательства.

5. Обязательно напишите ваши требования: провести проверку изложенных фактов и наказать виновных в соответствии с законом. Карательные функции прокуратура не выполняет, но она может, в случае необходимости, возбудить уголовное дело и передать его в суд.

6. Не используйте оскорбительные слова и ненормативную лексику — такие заявления остаются без рассмотрения. Фиксируйте даты, фамилии и должности лиц, в отношении которых вы жалуетесь, а также тех, кто может выступить в качестве свидетелей.

7. Все имеющиеся документы и фотографии, которые подтверждают обоснованность вашей жалобы, прикрепляйте к ней в качестве приложений. В самой жалобе напишите список приложений, пронумеровав их и указав в каждом количество страниц. Так вы будете уверены, что ничего не потеряется.

8. Отдавайте в прокуратуру только копии документов, оригиналы оставляйте у себя. Они могут понадобиться в суде или при обращении в другие инстанции. Саму жалобу составьте в двух экземплярах, один из которых также оставьте себе.

9. В конце заявления поставьте подпись, расшифруйте ее (напишите свои Ф.И.О.) и дату.

Жалоба в прокуратуру — образец:

10. Отправьте жалобу по почте письмом с уведомлением, с описью вложения. В извещении, которое вы получите от почты, будет указано, когда и каким сотрудником прокуратуры было получено ваше письмо. В течение 15-30 дней на указанный вами адрес должен прийти ответ.

В России может подаваться жалоба в прокуратуру онлайн. Для этого нужно зайти на сайт районной прокуратуры, заполнить анкету и предложенную форму заявления. Обратите внимание: вам понадобятся скан-копии прилагаемых документов в электронном виде, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Сроки рассмотрения электронных жалоб такие же, как и у отправляемых по почте.

Причины отклонения жалоб

По каким причинам жалоба в прокуратуру может быть отклонена? Их несколько, и о некоторых из них мы уже вскользь упоминали:

 • наличие нецензурной лексики. Оставайтесь корректными и сдержанными, тогда у прокурора не будет оснований отклонить жалобу;
 • отсутствие логики. Бессвязный поток мысли, не оформленный в виде последовательного изложения событий, никто читать не станет;
 • неразборчивый почерк. Если вашу жалобу не смогут прочитать, на нее не смогут и отреагировать;
 • недостаточная информация о заявителе. Жалоба в прокуратуру без ваших Ф.И.О., адреса или паспортных данных приравнивается к анонимному обращению, а они к рассмотрению не принимаются;
 • повторная подача заявления, с которым вы уже обращались в прокуратуру. Жалоба рассматривается только один раз, пересмотров не бывает.

У всех событий есть свои предельные сроки обжалования. Поэтому не затягивайте с обращением в прокуратуру, иначе можете получить отрицательный ответ.

Жалоба в прокуратуру на работодателя

Один из наиболее часто встречающихся видов жалоб — на работодателя. Невыплата заработной платы, неправильное начисление отпускных и социальных выплат являются основанием для обращения в прокуратуру.

Жалоба на работодателя составляется по схеме, которую мы описали выше. Однако, обратите внимание на 2 принципиальных момента:

 • заявление нужно подавать в прокуратуру по месту регистрации предприятия. Например, вы работаете на птицефабрике, которая расположена в поселке Иваново Ивановского района, но юридический адрес вашего предприятия зарегистрирован в областном центре. Жалобу придется подавать именно там;
 • помимо документальных доказательств понадобятся свидетельские показания. Поэтому заблаговременно убедитесь, что коллеги готовы будут подтвердить ваши слова во время прокурорской проверки.

Не забывайте при этом, что ложные обвинения с точки зрения закона являются преступлением. Поэтому будьте честны и не выдвигайте необоснованных обвинений.

Жалоба в прокуратуру — образец заявления на работодателя:

Жалоба в прокуратуру на судебных приставов

Действия судебных приставов тоже могут быть обжалованы через прокуратуру. Частное лицо пишет заявление в произвольной форме, предприятие для составления жалобы использует свой фирменный бланк с реквизитами.

Подробно опишите суть претензии, изложив содержание телефонных разговоров с судебным приставом и приложив копии всех имеющихся документов, в том числе, постановления суда.

Если вы уже обращались в службу судебных приставов с жалобой, то укажите и этот факт, заодно упомяните, в какие сроки вами был получен ответ, и получен ли вообще. Дело в том, что закон дает судебным приставам 3 месяца на то, чтобы отреагировать на жалобу заявителя. Превышение этого срока является нарушением и влечет за собой наказание.

Жалоба в прокуратуру — образец заявления на судебного пристава:

Жалоба в прокуратуру — это способ отстоять свои гражданские права и привлечь к ответственности тех, кто не считает нужным следовать букве закона. Желаем вам в этом удачи.

Советы по правильному составлению жалобы в прокуратуру смотрите в видеосюжете «Как написать заявление в прокуратуру».

Источник: http://megapoisk.com/zhaloba-v-prokuraturu-kak-sostavit

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.